תקנון מועדון לקוחות נימרוד


תקנון מועדון לקוחות - נימרוד ייצור (1979) בע"מ

 

כללי

תקנון זה מטרתו להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות המאוחד של חברת נימרוד ייצור (1979) בע"מ (להלן – "החברה"), הכולל את הרשתות "nimrod&more" ו-"Clarks" (להלן – "המועדון").

 

הגדרות

המועדונים הקודמים – מועדון רשת "Clarks" ומועדון רשת "Nimrod&More", אשר הונפקו לפני מועד פרסום תקנון זה.

"לקוחות ותיקים" - לקוחות שהיו חברים באחד מהמועדונים הקודמים.

 

הצטרפות וחברות במועדון

 

 1. לקוח הרוכש מוצרים בסניפי החברה רשאי לבקש להצטרף כחבר במועדון. ההצטרפות כרוכה בתשלום דמי חבר חד פעמיים בסך 35 ₪ (להלן – "דמי החבר").

 

 1. חברי המועדון יהיו זכאים להנחות ולהטבות כמפורט בתקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, ולקבלת הטבות כפי שיוחלט מעת לעת על-ידי החברה.

 

 1. לחברה תהא הזכות לעדכן את הסכום המשולם בגין דמי החבר מעת לעת, וכן את סכומי הזיכוי וההנחות המוקנות לחברי המועדון על-פי תקנון זה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעות בעניין סכום דמי ההרשמה, תנאי החברות במועדון, ההטבות הניתנות לחברי המועדון ומבצעים מיוחדים יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.

 

 1. החברות במועדון מיועדת ליחידים בלבד ולא לבתי עסק, ארגונים, מוסדות, סוכנים או כל גוף אחר, ומיועדת לשימוש פרטי בלבד.

 

 1. החברה רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.

 

 1. חבר שחברותו אושרה יחתום על טופס הצטרפות הכולל פרטים אישיים מלאים. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי בפרטיו האישיים. העדר עדכון פרטים רלוונטיים או מסירת פרטים לא נכונים או לא מדויקים על-ידי חבר המועדון עלול למנוע את האפשרות למשלוח פרסומים על-ידי הנהלת המועדון, ובמקרה זה האחריות לכך תחול על חבר המועדון בלבד.

 

 1. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לבטל או להפסיק את חברותו של חבר במועדון, וזאת בשל פעולה בניגוד לכללי החברות במועדון, או בשל התנהגות בלתי הולמת של חבר המועדון. כמו כן, תהא החברה רשאית לחסום את השימוש בכרטיס המועדון, אם תחליט כי נעשה בו שימוש לרעה.

 

 1. החברה תהא רשאית להחליט על הפסקת פעילות המועדון, בהודעה שתפורסם 60 יום מראש באתר האינטרנט שלה או בהודעה שתימסר לחברי המועדון באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרון (SMS) ו/או בכל דרך סבירה אחרת.

 

 1. כל קבלת הנחה או הטבה לחבר מועדון תהא מותנית בהצגת תעודה מזהה (תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה בתוקף).

 

 1. עם ההצטרפות למועדון, יהיה זכאי חבר המועדון ליהנות מתנאים עדיפים ברכישת מוצרי החברה, והכול בכפוף למפורט בתקנון זה, ובהתאם לפרסומים שיופיעו מעת לעת באתר הבית של החברה ו/או בנקודות המכירה ו/או באמצעי מדיה אחרים העומדים לרשותה.

 

שיווק

 

 1. מובהר, כי הצטרפות לקוח כחבר במועדון הלקוחות מהווה הסכמה של הלקוח לזכותה של החברה לעשיית שימוש בפרטיו ובנתונים שיתקבלו במסגרת חברותו במועדון לצרכים שיווקיים.

 

 1. הצטרפות למועדון תהווה גם הסכמה של הלקוח לקבלת דברי פרסומת, כהגדרת המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן – "החוק"), לרבות קבלת הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים (sms) שיישלחו ישירות לתיבת הדוא"ל של הלקוח ו/או למכשירו הסלולארי, ולשם כך הלקוח נותן הסכמתו להיכלל ברשימת תפוצת חברי המועדון של החברה.

 

 1. בהתאם לכך, חבר מועדון יקבל הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים (sms) (להלן – "דברי פרסומת"), כאמור.

 

 1. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת דברי הפרסומת, ישלח לחברה הודעת סירוב, כמשמעותה בחוק. הודעת הסירוב תשלח לחברה בהתאם להוראות המצויינות בדבר הפרסומת אשר נשלח ללקוח, ובהתאם להוראות החוק.

 

 

הטבות לחברי המועדון

 

 1. עם ההצטרפות למועדון ,ולאחר מילוי הפרטים האישים בהתאם לטופס מילוי פרטים ,המסופק על ידי החברה ,ייהנה חבר מועדון חדש מהנחה חד-פעמית בגובה 50 ₪ לקנייה הבאה בחנויות החברה (להלן – "הטבת ההצטרפות"). את הטבת ההצטרפות יוכל חבר המועדון לממש החל מ-14 יום ממועד ההצטרפות ולא יאוחר מ-90 יום ממועד ההצטרפות, ובתנאי שסכום אותה הקנייה הבאה יעלה על סך של 100 ₪.

 

 1. כל חבר מועדון זכאי לקבל אחת לשנה קלנדארית הטבה חד-פעמית בשווי של 50 ₪ מתנה ליום הולדתו, וזאת בתנאי שסכום הקנייה עולה על 100 ₪, למימוש בחודש הקלנדארי בו חל יום הולדתו (להלן – "הטבת יום ההולדת"). לעניין סעיף זה, המונח "יום הולדת" משמעו תאריך ההולדת הלועזי של חבר המועדון.

 

 1. לא ניתן לממש נקודות והטבות ( הצטרפות / יומהולדת ), באותה עסקה.

 

 1. כרטיס המועדון מקנה לחבריו זכאות לצבירת נקודות זכות שוות ערך לסך של 10% מכל קנייה אותה ביצע חבר המועדון בחנויות החברה (להלן – "נקודות"). חבר מועדון יוכל לנצל את יתרת הזכות שצבר כהנחה בכל קנייה עתידית ) אשר יבצע בחנויות החברה ובלבד שסכום הנקודות הצבור יהיה לפחות 50, למעט במקרים שתקבע החברה או במוצרים שהנחתם 40% הנחה ומעלה.

 

 1. החברות במועדון מקנה הטבות והנחות על-פי האמור בתקנון זה בלבד, אולם לא תקנה זכות לקבלת כפל הטבות או הנחות על-פי מבצעים נוספים של החברה, אלא אם תחליט על כך החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. ההטבות וההנחות על-פי הסכם זה תינתנה לחברי המועדון בתנאי שהקנייה תבוצע בתשלום במזומן או באשראי בלבד. לא תינתנה הטבות או הנחות לחברי המועדון במסגרת קנייה באמצעות תלושי שי/ כרטיסים נטענים /בשימוש במועדונים אחרים.

 

 1. החברה תהא רשאית למחוק נקודות של חבר מועדון אשר לא רכש ברשת במשך 18 חודשים.

 

 

 

 

צירוף חברי מועדון ותיקים

 1. לקוחות ותיקים, אשר היו חברים באחד מהמועדונים הקודמים, זכאים להיכלל בין חברי מועדון הלקוחות, ויהיו פטורים ממילוי טופס הצטרפות ומתשלום דמי החבר.

 

 1. עם הצטרפותם של החברים מהמועדונים הישנים למועדון תועברנה כל יתרת הנקודות שצברו וכן כל היסטוריית העסקאות של החבר עד ההצטרפות למועדון, ובמקביל תבוטל חברותם במועדונים הקודמים.

 

חברי מועדון v.i.p

 

 1. אחים אשר נולדו באותה לידה (תאומים, שלישיות וכו') יוכלו להצטרף למועדון הלקוחות כלקוחות i.p.

 

 1. לקוחות i.p יהיו זכאים לכל ההנחות וההטבות המנויות לעיל, ולזכותם יצברו יתרות זכות לקבלת הנחה, אשר יהיו שוות ערך לסך של 15% מערך כל קנייה אותה יבצעו בחנויות החברה (במקום צבירת יתרת זכות לקבלת הנחה בשווי 10% כאמור בסעיף 4ג' לעיל), והם יוכלו לנצלן בכל קנייה עתידית אשר יבצעו בחנויות החברה.

 

לצורך המחשה: חבר מועדון אשר בקנייתו הראשונה יבצע קניית מוצרים בשווי 1,000 ₪ ישלם במעמד זה 1,069.90 ש"ח (הן עבור הרכישה והן עבור ההצטרפות למועדון), ותיצבר לזכותו יתרת זכות לקבלת הנחה בשווי 107 ₪, אותה יוכל לנצל בכל קנייה עתידית בחנויות החברה.

במקרה הנזכר בדוגמה, לזכות חבר מועדון v.i.p תיצבר יתרת זכות לקבלת הנחה זכות בשווי 160.50 ₪, אותה יוכל לנצל בכל קנייה עתידית בחברה.

בנוסף, כל חבר מועדון, לרבות חבר מועדון V.I.P, יהיה זכאי להטבת הצטרפות, כאמור בסעיף 16 לעיל.

 

 

שונות

 

 1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות החברה שאינם חברי מועדון, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.

 

 1. המידע המפורט בתקנון זה הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את החברה בצורה כלשהי.

 

 1. יתרות הזכות לקבלת הנחה בקנייה עתידית אשר יצבור כל חבר מועדון תיקבענה אך ורק על-פי הרישום שיתנהל אצל החברה, אשר יהווה ראיה לכך.

 

 1. חבר מועדון הרואה עצמו נפגע בכל הקשור ליתרת זכות לקבלת הנחה שצבר או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע ממבצעי החברה, רשאי לפנות בכתב לחברה ולהעלות את השגותיו. החלטת החברה בעניין שהופנה אליה תהיה סופית.

 

 1. החברה לא תהיה אחראית על אובדן יתרות זכות לקבלת הנחה, עקב זיוף וגניבה.

 

 1. חבר מועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון, על-פי שיקול דעתה של החברה.

 

 1. במקרה וחבר מועדון ניצל יתרות זכות לקבלת הנחה בשיעור או בסכום גבוה מהמגיע לו על-פי תקנון זה ועל-פי הרכישות שבצע בפועל, מסיבה כלשהי, רשאית החברה לדרוש מן הלקוח החזר כספי בשווי ההנחה שניתנה.

 

 1. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה.

 

 1. הנהלת המועדון תהא רשאית לשנות מפעם לפעם את התקנון, על-פי שיקול דעתה.

שיווק באינטרנט: שטיק מדיה
התחברות / הרשמה
הזינו מספר טלפון ונתחיל :)
התחברות / הרשמה
יש להזין את הקוד שהתקבל ב - SMS
לא קיבלת קוד? שלח שוב
התחברות לאתר
רגע, לפני התחלת הקניה - חשוב לנו לוודא שהפרטים נכונים
+ הוסף ילד
חברי מועדון צוברים נקודות בשווי 10% מערך הקנייה 1 נקודה = 1 ₪
הצטרפותי מהווה הסכמה לתקנון המועדון
© All rights reserved to Nimrod 2020
club-members-logo

מצטרפים למועדון הלקוחות ונהנים מהטבות בלעדיות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה