מדיניות פרטיות

חברת נימרוד ייצור (1979) בע"מ, ח"פ 510807183 (להלן: "החברה") מכבדת את הפרטיות של לקוחותיה ושל המשתמשים באתר האינטרנט (להלן ביחד: "המשתמש" או "המשתמשים") אותו היא מנהלת ומפעילה בכתובת: https://www.nimrod.co.il, עמודי החברה ברשתות החברתיות, והאמצעים הדיגיטליים בשימוש החברה (להלן ביחד: "האתר").

מדיניות פרטיות זו ומדיניות ה-Cookies (להלן ביחד: "מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת אודות המשתמשים, ומסמך זה יפרט את סוגי המידע שהחברה אוספת, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.

המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש. המשתמש אינו מחויב למסור לחברה כל מידע אודותיו, אולם, ככל שהמשתמש לא ימסור לחברה מידע כזה או אחר, ייתכן והחברה לא תוכל לספק למשתמש את כל או חלק משירותיה.

המידע ישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.    מהו מידע?

במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש, וכן כל מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

2.    המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש  

2.1.   מידע שהמשתמש מוסר לחברה בין היתר בקשר עם רכישת מוצרים באתר ו/או בחנויות החברה;

2.2.   כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה (ניוזלטר);

2.3.   מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם שירותים ו/או פעילויות של החברה;

2.4.   כאשר המשתמש יוצר קשר עם החברה, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר;

2.5.   באמצעות שימוש באתר.

3.    המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש  

החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):

3.1.   שם מלא;

3.2.   טלפון;

3.3.   טלפון נייד;

3.4.   דוא"ל;

3.5.   תאריך לידה;

3.6.   כתובת;

3.7.   פירוט והיסטוריית רכישות שביצע המשתמש;

3.8.   העדפות צרכניות של המשתמש;

3.9.   כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה (לרבות עובדיה ו/או נציגיה ו/או שלוחיה), בקשר עם המשתמש ו/או עם השימוש באתר, לרבות באמצעות יצירת קשר של המשתמש עם החברה;

3.10. בנוסף, במהלך השימוש באתר, החברה תאסוף מידע לא מזהה אודות המשתמשים, אשר אינו חושף את זהותם האישית של המשתמשים, כמפורט במדיניות הקוקיז בסעיף 10 להלן (להלן: "מידע לא מזהה").

4.    מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע  ("המטרות")?

החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות, כולן או חלקן:

4.1.   לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה;

4.2.   לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;

4.3.   לשם יצירת קשר עם המשתמש;

4.4.   הפעלה וניהול של האתר לרבות שיווק, פרסום, קידום מכירות ועידוד רכישות;

4.5.   על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;

4.6.   לשם פיתוח ותפעולו של האתר;

4.7.   לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

4.8.   לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע לרבות סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים;

4.9.   לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;

4.10.  לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;

4.11.  לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט ועשויים להתאים להעדפותיהם;

4.12.  ניתוח פרופילים של המשתמשים באתר לשם שיווק מוצרים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט;

4.13.  לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;

4.14.  לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;

4.15.  לצרכים פנימיים של החברה;

4.16.  לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

4.17.  לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;

4.18.  לשם עמידה בהוראות כל דין;

4.19.  כמו כן, החברה עושה שימוש במידע לא מזהה שנאסף באמצעים טכנולוגיים שונים, בין היתר, לצורך תפעול של האתר, על מנת להקל את השימוש באתר, לצורך בדיקות סטטיסטיות בקשר עם השימוש באתר ועוד, כמפורט בסעיף 10 למדיניות הפרטיות להלן.

5.    העברה של המידע

5.1.   החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.

5.2.   העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

5.3.   החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

5.3.1.  צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות שליחויות ולוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.

5.3.2.  אם תתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.

5.3.3.  בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.

5.3.4.  במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.

5.3.5.  אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.

5.3.6.  אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

5.3.7.  בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

5.4.   החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.

5.5.   בנוסף, נציין כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש אשר רוכש באתר מקושרים בתוך מסגרת (IFRAME) ישירות לחברת פלאקארד בע"מ (להלן: "החברה הסולקת") לצורך ביצוע התשלום בגין מתן השירותים של החברה. יובהר כי החברה איננה צד לכך, והיא אינה אחראית למידע אשר נאסף ו/או נשמר על ידי החברה הסולקת. המשתמש אחראי לבדוק את מדיניות הפרטיות באתר של החברה הסולקת לפני ביצוע התשלום. כמו כן ומבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש בכל הקשור לשמירה, אחסון ועיבוד המידע על ידי החברה הסולקת, לרבות אך לא רק במקרים בהם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהו.

5.6.   מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד.  

6.    אבטחת מידע

6.1.   החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. על אף האמור, כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין. בכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

6.2.   החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

6.3.   אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, המשתמש מתבקש לעדכן את החברה בהקדם האפשרי, באמצעות פרטי ההתקשרות שבסעיף 15 למדיניות הפרטיות.

7.    הגבלת אחריות

החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.

8.    תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

9.    מידע על אנשים אחרים

אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

10.   Cookies

האתר עושה שימוש ב-Cookies וטכנולוגיות אחרות לשם אחת או יותר מהמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. למידע נוסף אודות אופן השימוש ב-Cookies ובטכנולוגיות באתר ניתן לעיין במדיניות ה-Cookies כאן:  https://bit.ly/3QXxZKB  (להלן: "מדיניות הקוקיז").

11.   זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 15 למדיניות פרטיות זו להלן.

12.   הדין החל וסמכות השיפוט

12.1.   התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הפרטיות, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

12.2.   סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

13.   שינויים ועדכונים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת, לרבות לשינויים.  

14.   שונות

14.1.   המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

14.2.   אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

15.   יצירת קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected]

 

מעודכן לחודש אוגוסט 2023.

שיווק באינטרנט: שטיק מדיה
התחברות / הרשמה
הזינו מספר טלפון ונתחיל :)
התחברות / הרשמה
יש להזין את הקוד שהתקבל ב - SMS
לא קיבלת קוד? שלח שוב
התחברות לאתר
רגע, לפני התחלת הקניה - חשוב לנו לוודא שהפרטים נכונים
חברי מועדון צוברים נקודות בשווי 10% מערך הקנייה 1 נקודה = 1 ₪
הצטרפותי מהווה הסכמה לתקנון המועדון
© All rights reserved to Nimrod 2020
club-members-logo

מצטרפים למועדון הלקוחות ונהנים מהטבות בלעדיות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה