תקנון אתר האינטרנט של חברת נימרוד ייצור (1979) בע"מ ח.פ. 510807183

1.    כללי

1.1.    ברוכים הבאים לאתר האינטרנט http://www.nimrod.co.il (להלן: "האתר") אשר בבעלותה של חברת נימרוד ייצור (1979) בע"מ ח.פ. 510807183 (להלן: "החברה").

1.2.    הוראות תקנון זה, יחד עם מדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיז של החברה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או ביצוע כל פעולה באתר, לרבות ביצוע הזמנה וכדומה, מהווה הסכמה לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תקנון זה.

1.3.    תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.4.    כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.

1.5.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. מועד העדכון האחרון של התקנון יופיע בשולי המסמך. מובהר, כי המשך שימוש המשתמש באתר מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בכך, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

1.6.    המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.7.    השימוש באתר ובתכנים שבו הינו כפי שהוא (AS-IS) דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות.

1.8.    כמו כן, המידע, התמונות, המפרטים והנתונים באתר הינם כלליים ומוצגים כמות שהם (AS-IS), להמחשה ולהתרשמות בלבד, ולכן אין לשייכם לדגם או למוצר ספציפי. מובהר כי כל המוצרים ו/או האביזרים המוצגים לרכישה באתר אינם בהכרח זמינים במלאי החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או קיים הבדל בין צבע המוצר לבין האופן בו נראה הצבע במסך, לא יחייב הדבר את החברה. הצבעים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים של המוצרים בפועל.

1.9.    תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.10.    מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת ללא הודעה מראש.

 

2.    הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

2.1.    רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1    המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.

2.1.2    המשתמש הינו אדם אמיתי ולא נעשה על-ידי שימוש בתוכנת מחשב כלשהי, לרבות תוכנות BOT מכל סוג שהוא.

2.1.3    באם אמצעי התשלום באמצעותו מעוניין המשתמש לבצע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

2.2.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים שהמשתמש רשאי להזמין באתר, וזאת מכל שסיבה שהיא, ללא חובת נימוק ומבלי שלמשתמש תהיה כל טענה בקשר עם כך.

2.3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר, וזאת ללא חובת נימוק ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין כך.

 

3.    רכישת מוצרים

3.1.    החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‎2.1 לעיל (להלן גם: "הלקוח") לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "ההזמנה").

3.2.    כדי לבצע הזמנה של פריט, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את הפריט לרבות מידה, צבע וכמות. עבור כל פריט המוצע למכירה באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחירו.

3.3.    לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, ועל מנת לבצע את התשלום עבור ההזמנה, על הלקוח ימסור את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדויקים. מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה. יודגש, כי ללא מסירת פרטים מלאים ונכונים, לא תהיה באפשרות החברה לספק את ההזמנה. יודגש, כי מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק, בגינה עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3.4.    בנוסף למידע האמור בסעיף ‎3.3 לעיל, במסגרת הליך ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה.

3.5.    אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח הינם כדלקמן:

3.5.1.    כרטיס אשראי, למעט כרטיסים מסוג דיינרס.

3.5.2    תווי קנייה מסוג "ביי מי" או "תו פלוס" או "התו המלא של רמי לוי שיווק השקמה" בלבד (להלן: "תו קנייה").

 לא ניתן לבצע הזמנות ולשלם באמצעות תווי קניה אחרים (שאינם התווים המפורטים לעיל), כגון "תו הזהב" ו/או כל תו קניה מסוג אחר.

3.5.3    שובר זיכוי ע"י יצירת קשר עם שירות הלקוחות.

3.6.    מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.

3.7.    לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיפים ‎3.3 - ‎3.4 לעיל, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור רכישה. באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע.

3.8.    לאחר ביצוע ההזמנה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה בדבר קליטת ההזמנה. מובהר, כי ההודעה אינה מהווה אישור בדבר קבלת ההזמנה ו/או כי כלל הפריטים נמצאים במלאי. במידה ולאחר ביצוע ההזמנה יתברר כי לא ניתן לספק את ההזמנה במלואה (לדוגמא, במידה ובעת הליקוט התברר כי פריט אחד או יותר לא נמצא במלאי), שירות הלקוחות של החברה יצור קשר עם הלקוח לצורך השלמת הרכישה, ובכלל זה, החלפת הפריט החסר או זיכוי באמצעי התשלום עבור הפריט.

3.9.    למען הסר ספק יובהר כי הזמנה תאושר בכפוף ל:

3.9.1    באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי - אימות פרטי האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אצל החברה. ללא אישור כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.9.2    באם אמצעי התשלום הנבחר הוא תו קניה – העסקה תאושר בכפוף לאישור מערכת האתר ו/או החברה אודות השימוש וביצוע התשלום בתו הקניה, בהתאם להוראותיהם ו/או להוראות תקנון זה.

3.9.3    זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה ולהודיע ללקוח על ביטול ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע. במקרה האמור, לא תהיה ללקוח טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר הלקוח על כל טענה כאמור.

3.10.    החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים לאחר בחירת המוצר אך טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

3.11.    החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

3.12.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר הפריטים שניתן לרכוש בכל הזמנה.

3.13.    ההזמנה תירשם במחשבי החברה וניתן יהיה לצפות ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר.

3.14.    המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי דין, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

3.15.    מובהר כי ייתכן שמחירי המוצרים יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים בסניפי החברה. בכל מקרה החברה איננה מתחייבת כי המחירים של המוצרים באתר זהים או נמוכים יותר ממחירי הפריטים בסניפי החברה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר זהה או מוזל.

3.16.    עם אישור ההזמנה על ידי החברה, קבלת התשלום בגינה וליקוט הפריטים, תשלח ללקוח חשבונית לכתובת הדוא"ל שהזין בעת ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה").

 

4.    מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

4.1.    לאחר אישור ההזמנה החברה תספק את ההזמנה באחת מהדרכים המפורטות להלן:

4.1.1.   אספקה לכתובת בישראל, שהוזנה בעת הליך ההזמנה (להלן: "המשלוח") .

4.1.2    אספקה לאחד מסניפי החברה. 

 

       אספקה באמצעות משלוח

4.2.    בכפוף לאמור בסעיף ‎7.8 להלן, החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח").

4.3.    חברת השילוח ו/או החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי חברת השילוח ו/או החברה, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, הינם כמפורט במדיניות המשלוחים, למען הסר ספק, זמני האספקה המפורטים במדיניות המשלוחים ימנו החל ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה.

4.4.    תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים.

4.5.    לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/א לא מלאים בעת ביצוע ההזמנה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחוייב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

4.6.    החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור באספקת ההזמנה.

4.7.    החברה ו/או חברת השילוח לא תבצע אספקת מוצרים מחוץ לישראל וכן רשאית להגביל את האספקה אל אזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית.

 

       אספקה לאחד מסניפי החברה ברחבי הארץ

4.8.    אספקת הפריטים לאחד מסניפי החברה תתבצע עד 5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה.

4.9.    הפריטים יסופקו לסניף של החברה שיבחר על ידי הלקוח בעת ההזמנה באתר.

4.10.    עם הגעת הפריטים המוזמנים לסניף שנבחר, תישלח ללקוח הודעת SMS המיידעת כי הפריטים נמצאים בסניף וניתן להגיע לאוספם.

4.11.    על הלקוח לאסוף את הפריטים מהסניף במהלך שעות הפעילות של הסניף.

4.12.    החברה תשמור את הפריטים בסניף האמור במשך 14 ימים. במקרה בו הלקוח לא יופיע לאיסוף הפריטים, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה.

4.13.    במקרה של אספקת הפרטים לאחד מסניפי החברה ואיסופם באופן עצמאי על ידי הלקוח, לא יחויב הלקוח בתשלום דמי משלוח.

4.14.    מובהר כי הזמנים הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בחברה.

4.15.    החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת הפריטים וכן בגין כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה.

4.16.    למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לזמן אספקה כלפי מוצרים שאינם נמצאים במלאי.

4.17.    מובהר, כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של הלקוח וכן במספר אישור ההזמנה כפי שהתקבל ממערכת ההזמנות ו/או בכל אמצעי זיהוי נוסף, זאת על פי שוקל דעתה הבלעדי של החברה.

4.18.    "ימי עסקים" לעניין סעיף 4 זה - ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג. יום ביצוע ההזמנה לא ייחשב כיום עסקים.

 

5.    שירות לקוחות

5.1.    בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

5.2.    כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה ללקוח וזאת על פי הכתובת כפי שמילא הלקוח בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר. הודעה אשר תשלח באמצעות דוא"ל תחשב כהתקבלה במועד שליחתה.

5.3.    בשאלות לגבי הפריטים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

5.3.1.    בדואר אלקטרוני: [email protected].

5.3.2.    בפייסבוק: באמצעות עמוד הפייסבוק של החברה

 

6.    ביטולים והחלפות מוצרים

6.1.    משתמש שביצע עסקה לרכישת מוצרים באתר, יהא רשאי לבטל את רכישת המוצרים, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), או להחליפם כמפורט להלן. האמור לא חל ביחס למוצרים שנרכשו על ידי המשתמש בחנויות של הרשת.

6.2.    ככל שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), המשתמש רשאי לבטל את העסקה החל ממועד ביצוע העסקה, ועד 4 חודשים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין המשתמש. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג תעודה מתאימה, והכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

6.3.    ביטול עסקה יתבצע באמצעות הודעת ביטול שתימסר לחברה או בקשה להחלפת המוצרים (ביחד להלן: "ההודעה") באחת מהדרכים הבאות:

6.3.1.    בטלפון: 1700-704033 בימים א' עד ה', בין השעות 09:00-15:00.

6.3.2    בדואר אלקטרוני: [email protected].

6.3.3    בדואר רשום לכתובת: נמרוד ייצור בע"מ, שקד 27, חבל מודיעין. נא לציין "לידי שירות לקוחות" וכן מספר עסקה.

6.3.4    בעמוד ביטול עסקה באתר האינטרנט של החברה

6.4.    בהודעה ימסור המשתמש, בנוסף לפרטי ההזמנה, את שמו ומספר תעודת הזהות שלו וככל שהביטול מתבצע בטלפון גם ארבע ספרות אחרונות/מידע בדבר אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.

6.5.    ככל שהמשתמש מבקש לבטל את העסקה לאחר שקיבל את המוצרים לידיו, המשתמש ישיב את המוצרים לידי החברה באחת מחנויות החברה.

6.6.    על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק, החברה תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים למשתמש, וזאת ללא עלות מצידו של המשתמש. המשתמש יתאם מועד איסוף המוצרים עם החברה באמצעות יצירת קשר עם החברה כמפורט בסעיף 5.3 לתנאי השימוש לעיל.

6.7.    למען הסר ספק, זכות הביטול לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות ו/או מכוח כל הוראה אחרת הקבועה בחוק הגנת הצרכן ו/או דין אחר, ואשר מגבילה את זכות הביטול כאמור. כמו כן, לא ינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, לרבות תווי קניה.

6.8.    בכפוף לקבלת המוצרים אצל החברה כמפורט בסעיף 7.7 לעיל, החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים ממועד הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם. המשתמש ישמור את החשבונית עד לקבלת אישור שההחזר הכספי בוצע.

6.9.    במקרה של ביטול עסקה של מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" (למשל 1+1, 3 ב-100 ₪) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או שובר זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה. למען הסר ספק, לא ניתן להחזיר בנפרד מוצרים אשר נמכרים כ"סט".

6.10.    החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם, קלקול במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך הגילוי, והכל בהתאם להוראות החוק.

6.11.    ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו רק בכרטיס האשראי או יישום התשלומים באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

6.12.    בנוסף לאמור לעיל, בתוך 30 ימים ממועד קבלת המוצר, המשתמש רשאי להחליף מוצר אותו רכש באתר באחד מסניפי הרשת, ובלבד שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהוא שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

6.13.    זכותו של המשתמש לבטל עסקה ו/או להחליף מוצרים אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותו של המשתמש.

6.14.    למען הסר ספק, מובהר כי מדיניות ביטול ו/או החלפת מוצרים בחנויות של החברה – אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר.

6.15.    ביטול עסקה ע"י החברה - החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל חובת נימוק, בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.15.1      בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את המוצרים.

6.15.2      בכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור המוצר/ים ו/או מחיר המוצר/ים.

6.15.3      בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה עקב ביטול כאמור.

 

7.    אחריות ושירות

7.1.    החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, ככל אתר, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

7.2.   החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

7.3.    נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

7.4.    תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

7.5.    החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.

7.6.    בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.

7.7.    בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

7.8.    על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7.9.    בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין. כמו כן, אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

7.10.    החברה אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו של כל מידע או נתון הנמצא ו/או שיעבור אליך באמצעות האתר ו/או השירותים. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים (link) ו/או לאתרים אליהם ניתן להגיע באמצעות האתר. כמו כן, כל התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.

7.11.    החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשי האתר או על ידי כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.

7.12.    אחריות למוצרים תהיה כמפורט בתעודת האחריות של החברה, ולהלן:

7.12.1      תקופת האחריות הינה למשך 3 חודשים מיום האספקה.

7.12.2      החברה מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם בפריט הנובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור וזאת בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש סביר במוצר.

7.12.3      במידה והפגם במוצר (שהינו במסגרת האחריות) אינו ניתן לתיקון, תוצע ללקוח החלפת המוצר או תעודת זיכוי כספית.

7.12.4      השירות יינתן כנגד חשבונית/הוכחת קנייה.

7.13.    אחריות החברה אינה חלה במקרים הבאים:

7.13.1      האחריות אינה מכסה מנגנוני תאורה, פייטים, שרוכים, אבנים וכל קישוט כזה או אחר.

7.13.2      בלאי, שחיקה ושפשוף לאחר שימוש בפריט אינם נחשבים לפגמים בייצור ואינם חוסים תחת אחריות החברה.

7.13.3      שימוש במוצר או בחלקיו שאינו סביר ורגיל.

7.13.4      פגם הנגרם כתוצאה משימוש כלשהו במים (כביסה) או חומר ניקוי.

7.14.    מובהר כי המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעילותו באתר בניגוד להוראות תקנון זה.

 

8.    קניין רוחני ושימושים אסורים

8.1.    כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, אייקונים (icons), הלוגו, שם החברה, וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. השימוש בזכויות האמורות מותר לחברה בלבד.

8.2.    אין להעתיק, לשחזר, לבצע הנדסה חוזרת, לשנות, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, לשווק, לפרסם, לעבד ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, כולו או חלקו, לרבות סימני מסחר, תמונות, לוגו, טקסטים וקוד-מחשב, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

8.3.    אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

8.4.    החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("DEEP LINK") או לעמוד הבית בלבד. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.

8.5.    אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

8.6.    אין להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, ובפרט תוכנות זדוניות, ולרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר, ולרבות שלא לצורך ביצוע הזמנות מרובות פריטים עבור אדם אחד במקרה של מכירות מיוחדות / השקות / פריטים במהדורה מוגבלת. מובהר כי שימוש באתר או בכל מידע המצוי בו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט הינו אסור בהחלט.

8.7.    אין לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

8.8.    אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

 

9.    תוכן האתר ופרסומות

9.1.    בתקנון ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

9.2.    החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר.

9.3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.

9.4.    באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן: "תוכן של צד שלישי") .מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי.

9.5.    החברה מבהירה בזאת כי התוכן הכלול באתר ו/או כל שימוש בו, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס להתאמתו למשתמש מסוים, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם החברה נעשה בהתאם לשיקול דעתו של המשתמש ויתבצע על אחריותו הבלעדית. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין להזמין ו/או לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

9.6.    תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של המוצרים ו/או השירותים המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצרים הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, יוכל המשתמש לפנות לחברה שתפעל לתקנו בהתאם לצורך. בכל מקרה של פער ו/או הבדל כאמור יגבר התיאור המילולי של המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.

 

10.    הרשמה

10.1.    הרישום לאתר ו/או לרשימת הדיוור באתר ו/או הזנת פרטים לשם רכישת מוצרים ו/או קבלת מידע ו/או מידע שיווקי ו/או דרכי יצירת הקשר עם החברה וכן השימוש במידע שמסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר, לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל, כתובת פיזית למשלוח, מס' טלפון וכדומה יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות. יובהר כי כלל המידע ביחס לאיסוף ושימוש שהחברה עושה במידע הנמסר על-ידי המשתמש במסגרת האתר מוסדר באופן מלא ומפורט במסגרת מדיניות הפרטיות של החברה באתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

10.2.    החברה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, לרבות (אך לא רק) היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות לתנאי התקנון או מדיניות הפרטיות.

 

11.    שעות פעילות האתר

11.1.    האתר מיועד לפעול 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

11.2.    מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

 

12.    סמכות שיפוט וברירת דין

12.1.    על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

13.    שונות

13.1.    תקנון זה, יחד עם מדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיז באתר, מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר.

13.2.    אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה כזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

13.3.    כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתקנון זה ו/או הסכמתה לסטות מהוראותיו לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

13.4.    הוראות התקנון המפורטות לעיל אינן יוצרות ולא יפורשו כיוצרות כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

שיווק באינטרנט: שטיק מדיה
התחברות / הרשמה
הזינו מספר טלפון ונתחיל :)
התחברות / הרשמה
יש להזין את הקוד שהתקבל ב - SMS
לא קיבלת קוד? שלח שוב
התחברות לאתר
רגע, לפני התחלת הקניה - חשוב לנו לוודא שהפרטים נכונים
חברי מועדון צוברים נקודות בשווי 10% מערך הקנייה 1 נקודה = 1 ₪
הצטרפותי מהווה הסכמה לתקנון המועדון
© All rights reserved to Nimrod 2020
club-members-logo

מצטרפים למועדון הלקוחות ונהנים מהטבות בלעדיות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה