תקנון מועדון לקוחות נימרוד


תקנון מועדון לקוחות Stars - נימרוד ייצור (1979) בע"מ

 

כללי

תקנון זה מטרתו להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות המאוחד של חברת נימרוד ייצור (1979) בע״מ 

(להלן – ״החברה״ ו- "התקנון" בהתאמה), הכולל את הרשתות ״nimrod&more״ ו-״Clarks״ (להלן – ״מועדון Stars״).

 

הגדרות

מועדון הלקוחות הרגיל - מועדון הלקוחות אשר היה נהוג בחברה לפני הקמת מועדון לקוחות Stars.

"לקוחות ותיקים" - לקוחות שהינם חברים במועדון הלקוחות הרגיל.

"רשתות החברה" - כל החנויות של ״nimrod&more״ ו-״Clarks״. 

                                 החברה תהיה רשאית בכל עת, לקבוע כי חנויות ו/או רשתות מסוימות יוצאו או יוספו, באופן זמני או קבוע לרשתות החברה.

 

הצטרפות וחברות במועדון Stars

 1.        לקוח הרוכש מוצרים בסניפי החברה רשאי לבקש להצטרף כחבר במועדון Stars לתקופה של 12 חודשים. ההצטרפות כרוכה 

         בתשלום בסך 39.90 ₪ (להלן - ״דמי הצטרפות״).

 2.        למען הסר ספק יובהר, כי תקופת החברות במועדון Stars לחבר מועדון Stars הינה לשנה אחת בלבד ועל חבר מועדון Stars המעוניין 

         לחדש את חברותו לשנה נוספת, לשלם סך של 9.90 ₪ בתום או בסמוך לתום כל שנת חברות (להלן: "דמי חבר").

 3.        חברי מועדון Stars יהיו זכאים להנחות ולהטבות כמפורט בתקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, ולקבלת הטבות כפי שיוחלט מעת לעת 

         על-ידי החברה.

 4.        לחברה תהא הזכות לעדכן את הסכום המשולם בגין דמי החבר השנתיים מעת לעת, וכן את סכומי הזיכוי וההנחות המוקנות לחברי 

         מועדון Stars על-פי תקנון זה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעות בעניין סכום דמי החבר תנאי החברות במועדון Stars, ההטבות 

         הניתנות לחברי מועדון Stars ומבצעים מיוחדים יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.

 5.        החברה רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון Stars מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.

         חבר שחברותו אושרה יחתום על טופס הצטרפות הכולל פרטים אישיים מלאים. החברות במועדון Stars הינה אישית ואינה ניתנת 

        להעברה. חבר מועדון Stars יהא אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי בפרטיו האישיים. העדר עדכון פרטים רלוונטיים או מסירת פרטים 

         לא נכונים או לא מדויקים על-ידי חבר מועדון Stars עלול למנוע את האפשרות למשלוח פרסומים על-ידי הנהלת מועדון Stars,

         ובמקרה זה האחריות לכך תחול על חבר מועדון Stars בלבד.

 6.        החברה רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון Stars מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.

 7.        חבר שחברותו אושרה יחתום על טופס הצטרפות הכולל פרטים אישיים מלאים. החברות במועדון Stars הינה אישית ואינה ניתנת 

         להעברה. חבר מועדון Stars יהא אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי בפרטיו האישיים. העדר עדכון פרטים רלוונטיים או מסירת פרטים 

         לא נכונים או לא מדויקים על-ידי חבר מועדון Stars עלול למנוע את האפשרות למשלוח פרסומים על-ידי הנהלת מועדון Stars, ובמקרה 

         זה האחריות לכך תחול על חבר מועדון Stars בלבד.

 8.        החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לבטל או להפסיק את חברותו של חבר במועדון Stars, וזאת בשל פעולה בניגוד לתקנון 

         מועדון Stars, או בשל התנהגות בלתי הולמת של חבר מועדון Stars. כמו כן, תהא החברה רשאית לחסום את השימוש בכרטיס מועדון 

         Stars, אם תחליט כי נעשה בו שימוש לרעה.

 9.        החברה תהא רשאית להחליט על הפסקת פעילות מועדון Stars, בהודעה שתפורסם 60 יום מראש באתר האינטרנט שלה או בהודעה 

         שתימסר לחברי מועדון Stars באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרון (SMS) ו/או בכל דרך סבירה אחרת. מוסכם כי בכל מקרה של 

         הפסקת פעילות מועדון Stars:

         * לא יושבו דמי ההצטרפות או דמי החבר.

         * לא תהא צבירת נקודות.

         * נקודות שנצברו לחברי מועדון Stars יהיו ניתנות למימוש תוך 90 ימים.

 10.        כל קבלת הנחה או הטבה לחבר מועדון Stars תהא מותנית בהצגת תעודה מזהה (תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה בתוקף).

 11.        עם ההצטרפות למועדון Stars, יהיה זכאי חבר מועדון Stars ליהנות מתנאים עדיפים ברכישת מוצרי החברה, והכול בכפוף למפורט 

         בתקנון זה, ובהתאם לפרסומים שיופיעו מעת לעת באתר הבית של החברה ו/או בנקודות המכירה ו/או באמצעי מדיה אחרים העומדים 

         לרשותה. 

 

שיווק

 1.        מובהר, כי הצטרפות לקוח כחבר במועדון Stars מהווה הסכמה של הלקוח לזכותה של החברה לעשיית שימוש בפרטיו ובנתונים 

         שיתקבלו במסגרת חברותו במועדון Stars לצרכים שיווקיים..

 2.        הצטרפות למועדון תהווה גם הסכמה של הלקוח לקבלת דברי פרסומת, כהגדרת המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב - 

         1982 (להלן - ״החוק״), לרבות קבלת הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים (sms) שיישלחו ישירות לתיבת הדוא״ל של הלקוח ו/או 

         למכשירו הסלולארי, ולשם כך הלקוח נותן הסכמתו להיכלל ברשימת תפוצת חברי מועדון Stars של החברה.

 3.        בהתאם לכך, חבר מועדון Stars יקבל הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות 

         בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים (sms) (להלן - ״דברי פרסומת״), 

         כאמור.

 4.        לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת דברי הפרסומת, ישלח לחברה הודעת סירוב, כמשמעותה בחוק. 

         הודעת הסירוב תשלח לחברה בהתאם להוראות המצויינות בדבר הפרסומת אשר נשלח ללקוח, ובהתאם להוראות החוק.

 5.        בהצטרפות למועדון Stars מאשר חבר מועדון Stars שהמידע אודותיו, לרבות מידע שיימסר וייאסף במהלך חברותו במועדון Stars 

         יישמר במאגר המידע של החברה וישמש לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה.

 

הטבות לחברי המועדון

 1.        עם ההצטרפות למועדון Stars, ולאחר מילוי הפרטים האישים בהתאם לטופס מילוי פרטים, המסופק על ידי החברה, ייהנה חבר מועדון 

         Stars חדש מהנחה חד-פעמית בגובה 50 ₪ לקנייה הבאה בחנויות החברה (להלן - ״הטבת ההצטרפות״). את הטבת ההצטרפות יוכל 

         חבר המועדון לממש החל מ-14 יום ממועד ההצטרפות ולא יאוחר מ-90 יום ממועד ההצטרפות, ובתנאי שסכום אותה הקנייה הבאה 

         יעלה על סך של 100 ₪.

 2.        כל חבר מועדון Stars זכאי לקבל אחת לשנה קלנדארית הטבה למימוש בחודש הקלנדארי בו חל יום הולדתו (למעט אם הצטרף למועדון בחודש יום ההולדת,

         במצב כזה יקבל את ההטבה בשנה לאחר מכן) ההנחה הינה חד פעמית בשיעור של 30% ברשת ״nimrod&more״ בקניה עד תקרה של 299.9 ₪.

 3.        לעניין סעיף זה, המונח ״יום הולדת״ משמעו תאריך ההולדתהלועזי של חבר מועדון Stars.

 4.        חברות במועדון Stars תקנה לחבר מועדון Stars קבלת הטבה יחודית, מתחלפת וחד פעמית בחודש יום ההולדת של כל אחד מילדיו, 

         למימוש בחודש הקלנדארי בו חל יום ההולדת של כל אחד מילדיו. הטבה זו תהיה רק ברשת ״nimrod&more״ בהתאם למדיניות 

         החברה במועד מימוש ההטבה ויש לשאול את המוכרים ברשת ״nimrod&more״ מה היא אותה הטבה.

 5.        לא ניתן לממש נקודות והטבות (הצטרפות/יום הולדת), באותה עסקה. לא ניתן לממש הטבת הצטרפות והטבת יומולדת באותה עיסקה.

 6.        כרטיס מועדון Stars מקנה לחבריו זכאות לצבירת יתרת זכות לקבלת הנחה שוות ערך לסך של 10% מכל קנייה אותה ביצע חבר 

         מועדון Stars בחנויות החברה (להלן - ״נקודות״). חבר מועדון Stars יוכל לנצל את יתרת הזכות שצבר כהנחה בכל קנייה עתידית 

         (למעט במקרים שתגדיר החברה אחרת, ולמוצרים בהנחה של 40% ומעלה) אשר יבצע בחנויות החברה ובלבד 

         שסכום הנקודות הצבור יהיה לפחות 50.

 7.        החברות במועדון Stars מקנה הטבות והנחות על-פי האמור בתקנון זה בלבד, אולם לא תקנה זכות לקבלת כפל הטבות או הנחות 

         על-פי מבצעים נוספים של החברה, אלא אם תחליט על כך החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

 8.        ההטבות וההנחות על-פי תקנון זה תינתנה לחברי מועדון Stars בתנאי שהקנייה תבוצע בתשלום במזומן או באשראי בלבד. 

         לא תינתנה הטבות או הנחות לחברי מועדון Stars במסגרת קנייה באמצעות תלושי שי/ כרטיסים נטענים /בשימוש במועדונים אחרים.

 

צירוף והטבות ללקוחות ותיקים בהצטרפותם למועדון Stars

 1.        לקוחות ותיקים אשר ברצונם להצטרף למועדון Stars, ישלמו במעמד ההצטרפות סך של 19.90 ₪ בלבד ולאחר מכן, ככל שירצו להאריך 

         את חברותם שנה נוספות, כל שנה ישלמו את דמי החבר.

       בקניה במעמד הצטרפות של לקוחות ותיקים למועדון Stars תוקנה להם הטבה חד פעמית של זכאות לצבירת יתרת זכות לקבלת 

       הטבה שוות ערך לסך של 20% מאותה קנייה במעמד ההצטרפות (לקוחות ותיקים נימרוד) 

       (להלן- "הטבת צבירה כפולה במעמד הצטרפות לקוחות ותיקים"). 

       מובהר כי הטבת צבירה כפולה במעמד הצטרפות לקוחות ותיקים הינה חד פעמית ותינתן אך ורק בעבור הקניה שיבצע לקוח ותיק 

       במעמד הצטרפותו למועדון Stars

       בקניה במעמד הצטרפות של לקוחות ותיקים למועדון Stars תוקנה להם הטבה חד פעמית של זכאות לצבירת יתרת זכות לקבלת 

       הטבה שוות ערך לסך של 15% מאותה קנייה במעמד ההצטרפות (לקוחות ותיקים קלארקס) 

        (להלן- "הטבת צבירה מוגדלת במעמד הצטרפות לקוחות ותיקים"). 

      מובהר כי הטבת צבירה מוגדלת במעמד הצטרפות לקוחות ותיקים הינה חד פעמית ותינתן אך ורק בעבור הקניה שיבצע לקוח ותיק 

       במעמד הצטרפותו למועדון Stars

 1.        עם הצטרפותם של הלקוחות הותיקים למועדון Stars תועברנה כל יתרת הנקודות שצברו וכן כל היסטוריית העסקאות של לקוח 

         הוותיק עד ההצטרפות למועדון Stars, ובמקביל תבוטל חברותו במועדון הלקוחות הרגיל.

 

חברי מועדון Stars V.I.P

 1.        אחים אשר נולדו באותה לידה (תאומים, שלישיות וכ') יוכלו להצטרף למועדון Stars כחברי מועדוןStars V.I.P (להלן: " לקוחות V.I.P ")

 2.        לקוחות V.I.P יהיו זכאים לכל ההנחות וההטבות המנויות בתקנון זה, ולזכותם יצברו יתרות זכות לקבלת הנחה, אשר יהיו שוות ערך 

         לסך של 15% מערך כל קנייה אותה יבצעו ברשתות החברה (במקום צבירת יתרת זכות לקבלת הנחה בשווי 10% כאמור בסעיף 

         ‎20 לעיל), והם יוכלו לנצלן בכל קנייה עתידית אשר יבצעו ברשתות החברה. לצורך המחשה: חבר מועדון Stars אשר בקנייתו 

         הראשונה יבצע קניית מוצרים בשווי 1,000 ₪ ישלם במעמד זה 1,035 ש״ח (הן עבור הרכישה והן עבור ההצטרפות למועדון Stars),

         ותיצבר לזכותו יתרת זכות לקבלת הנחה בשווי 103.5 ₪, אותה יוכל לנצל בכל קנייה עתידית ברשתות החברה. במקרה הנזכר 

         בדוגמה, לזכות חבר מועדון Stars V.I.P תיצבר יתרת זכות לקבלת הנחה זכות בשווי 155.25 ₪, אותה יוכל לנצל בכל קנייה עתידית  

         ברשתות החברה. בנוסף, כל חבר מועדון Stars, לרבות לקוחות V.I.P יהיו זכאי להטבת הצטרפות, כאמור בסעיף ‎17 לעיל.

 

מימוש נקודות לאחר תום תקופת החברות במועדון Stars

 1.        בעל כרטיס מועדון Stars שחברותו הסתיימה מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לממש את הנקודות שצבר בזמן היותו חבר מועדון Stars.

 2.        במידה וחבר מועדון Stars יחדש את חברותו במועדון Stars, תוך 60 ימים מתום תקופת החברות שהסתיימה הוא יהיה זכאי לממש 

         את הנקודות שצבר בזמן היותו חבר מועדון Stars.

 3.        החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן, במהלכם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של נקודות על ידי 

         חברי המועדון.

 

שונות

 1.        החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות החברה שאינם חברי מועדון Stars, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.

 2.        המידע המפורט בתקנון זה הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את החברה בצורה כלשהי.

 3.        יתרות זכות של נקודות לקבלת הנחה בקנייה עתידית אשר יצבור כל חבר מועדון Stars תיקבענה אך ורק על ¬פי הרישום שיתנהל 

         אצל החברה, אשר יהווה ראיה מכרעת לכך.

 4.        חבר מועדון Stars הרואה עצמו נפגע בכל הקשור ליתרת זכות של נקודות לקבלת הנחה שצבר או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה 

         או ממבצע ממבצעי החברה, רשאי לפנות בכתב לחברה ולהעלות את השגותיו. החלטת החברה בעניין שהופנה אליה תהיה סופית.

 5.        החברה לא תהיה אחראית על אובדן יתרות זכות של נקודות לקבלת הנחה, עקב זיוף וגניבה.

 6.        חבר מועדון Stars מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון Stars. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון Stars, 

         על-פי שיקול דעתה של החברה.

 7.        במקרה וחבר מועדון ניצל יתרות זכות של נקודות לקבלת הנחה בשיעור או בסכום גבוה מהמגיע לו על-פי תקנון זה ועל-פי הרכישות 

         שבצע בפועל, מסיבה כלשהי, רשאית החברה לדרוש מן מאותו חבר מועדון Stars החזר כספי בשווי ההנחה שניתנה עקב התקלה.

 8.        לקוח המצטרף למועדון Stars מצהיר ומתחייב כי מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה.

 9.        הנהלת מועדון Stars ו/או החברה יהיו רשאיות לשנות מפעם לפעם את התקנון, על-פי שיקול דעתן.

 10.        מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

 11.        החברות במועדון Stars הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש או לניצול על ידי אחר או באמצעות אחר.

 12.        מימוש הטבות ו/או צבירת נקודות ו/או מימושן מותנה בחברות במועדון Stars בתוקף בצירוף תעודה מזהה של חבר מועדון Stars.

 13.        מובהר בזאת, כי החברה תהיה פטורה מאחריות כלשהי כלפי חברי מועדון Stars במקרה שיחולו טעויות בצבירת הנקודות של חברי 

         מועדון Stars כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה ו/או בחומרה של מחשבי החברה.

 14.        במקרה של ביטול עסקה (החזרות וביטולים יהיו בהתאם למדיניות החברה) אשר בגינה נצברו נקודות, הנקודות שנצברו בגין העסקה 

         המבוטלת יימחקו. במקרה שהנקודות שנצברו בגין העסקה שבוטלה, כבר מומושו על ידי חבר המועדון Stars טרם ביטול העסקה, 

         אזי, חבר המועדון Stars יידרש לשלם את שווי הנקודות במועד ביטול העסקה.

שיווק באינטרנט: שטיק מדיה
התחברות / הרשמה
הזינו מספר טלפון ונתחיל :)
התחברות / הרשמה
יש להזין את הקוד שהתקבל ב - SMS
לא קיבלת קוד? שלח שוב
התחברות לאתר
רגע, לפני התחלת הקניה - חשוב לנו לוודא שהפרטים נכונים
חברי מועדון צוברים נקודות בשווי 10% מערך הקנייה 1 נקודה = 1 ₪
הצטרפותי מהווה הסכמה לתקנון המועדון
© All rights reserved to Nimrod 2020
club-members-logo

מצטרפים למועדון הלקוחות ונהנים מהטבות בלעדיות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה