מדיניות משלוחים והחזרות

1.    מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

1.1.    לאחר אישור ההזמנה החברה תספק את ההזמנה באחת מהדרכים המפורטות להלן:

1.1.1.   אספקה לכתובת בישראל, שהוזנה בעת הליך ההזמנה (להלן: "המשלוח") .

1.1.2.   אספקה לאחד מסניפי החברה. 

       אספקה באמצעות משלוח

1.2.    בכפוף לאמור בסעיף ‎7.8 להלן, החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח").

1.3.    חברת השילוח ו/או החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי חברת השילוח ו/או החברה, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, הינם כמפורט בתקנון האתר, למען הסר ספק, זמני האספקה המפורטים במדיניות המשלוחים ימנו החל ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה.

1.4.    תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים.

1.5.    לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/א לא מלאים בעת ביצוע ההזמנה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחוייב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

1.6.    החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור באספקת ההזמנה.

1.7.    החברה ו/או חברת השילוח לא תבצע אספקת מוצרים מחוץ לישראל וכן רשאית להגביל את האספקה אל אזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית.

       אספקה לאחד מסניפי החברה ברחבי הארץ

1.8.    אספקת הפריטים לאחד מסניפי החברה תתבצע עד 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה.

1.9.    הפריטים יסופקו לסניף של החברה שיבחר על ידי הלקוח בעת ההזמנה באתר.

1.10.    עם הגעת הפריטים המוזמנים לסניף שנבחר, תישלח ללקוח הודעת SMS המיידעת כי הפריטים נמצאים בסניף וניתן להגיע לאוספם.

1.11.    על הלקוח לאסוף את הפריטים מהסניף במהלך שעות הפעילות של הסניף.

1.12.    החברה תשמור את הפריטים בסניף האמור במשך 14 ימים. במקרה בו הלקוח לא יופיע לאיסוף הפריטים, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה.

1.13.    במקרה של אספקת הפרטים לאחד מסניפי החברה ואיסופם באופן עצמאי על ידי הלקוח, לא יחויב הלקוח בתשלום דמי משלוח.

1.14.    מובהר כי הזמנים הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בחברה.

1.15.    החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת הפריטים וכן בגין כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה.

1.16.    למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לזמן אספקה כלפי מוצרים שאינם נמצאים במלאי.

1.17.    מובהר, כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של הלקוח וכן במספר אישור ההזמנה כפי שהתקבל ממערכת ההזמנות ו/או בכל אמצעי זיהוי נוסף, זאת על פי שוקל דעתה הבלעדי של החברה.

1.18.    "ימי עסקים" לעניין סעיף 4 זה - ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג. יום ביצוע ההזמנה לא ייחשב כיום עסקים.

2.    ביטולים והחלפות מוצרים

2.1.    משתמש שביצע עסקה לרכישת מוצרים באתר, יהא רשאי לבטל את רכישת המוצרים, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), או להחליפם כמפורט להלן. האמור לא חל ביחס למוצרים שנרכשו על ידי המשתמש בחנויות של הרשת.

2.2.    ככל שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), המשתמש רשאי לבטל את העסקה החל ממועד ביצוע העסקה, ועד 4 חודשים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין המשתמש. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג תעודה מתאימה, והכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

2.3.    ביטול עסקה יתבצע באמצעות הודעת ביטול שתימסר לחברה או בקשה להחלפת המוצרים (ביחד להלן: "ההודעה") באחת מהדרכים הבאות:

2.3.1.    בדואר אלקטרוני: [email protected].

2.3.2.    בדואר רשום לכתובת: נמרוד ייצור בע"מ, שקד 27, חבל מודיעין. נא לציין "לידי שירות לקוחות" וכן מספר עסקה.

2.3.3.   בעמוד ביטול עסקה באתר האינטרנט של החברה

2.4.    בהודעה ימסור המשתמש, בנוסף לפרטי ההזמנה, את שמו ומספר תעודת הזהות שלו וככל שהביטול מתבצע בטלפון גם ארבע ספרות אחרונות/מידע בדבר אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.

2.5.    ככל שהמשתמש מבקש לבטל את העסקה לאחר שקיבל את המוצרים לידיו, המשתמש ישיב את המוצרים לידי החברה באחת מחנויות החברה.

2.6.    על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק, החברה תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים למשתמש, וזאת ללא עלות מצידו של המשתמש. המשתמש יתאם מועד איסוף המוצרים עם החברה באמצעות יצירת קשר עם החברה כמפורט בסעיף 5.3 לתנאי השימוש לעיל.

2.7.    למען הסר ספק, זכות הביטול לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות ו/או מכוח כל הוראה אחרת הקבועה בחוק הגנת הצרכן ו/או דין אחר, ואשר מגבילה את זכות הביטול כאמור. כמו כן, לא ינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, לרבות תווי קניה.

2.8.    בכפוף לקבלת המוצרים אצל החברה כמפורט בסעיף 7.7 לעיל, החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים ממועד הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם. המשתמש ישמור את החשבונית עד לקבלת אישור שההחזר הכספי בוצע.

2.9.    במקרה של ביטול עסקה של מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" (למשל 1+1, 3 ב-100 ₪) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או שובר זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה. למען הסר ספק, לא ניתן להחזיר בנפרד מוצרים אשר נמכרים כ"סט".

2.10.    החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם, קלקול במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך הגילוי, והכל בהתאם להוראות החוק.

2.11.    ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו רק בכרטיס האשראי או יישום התשלומים באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

2.12.    בנוסף לאמור לעיל, בתוך 30 ימים ממועד קבלת המוצר, המשתמש רשאי להחליף מוצר אותו רכש באתר באחד מסניפי הרשת, ובלבד שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהוא שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

2.13.    זכותו של המשתמש לבטל עסקה ו/או להחליף מוצרים אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותו של המשתמש.

2.14.    למען הסר ספק, מובהר כי מדיניות ביטול ו/או החלפת מוצרים בחנויות של החברה – אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר.

ביטול עסקה ע"י החברה

2.15.   החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל חובת נימוק, בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.15.1.      בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את המוצרים.

2.15.2.      בכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור המוצר/ים ו/או מחיר המוצר/ים.

2.15.3.      בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה עקב ביטול כאמור.

שיווק באינטרנט: שטיק מדיה
התחברות / הרשמה
הזינו מספר טלפון ונתחיל :)
התחברות / הרשמה
יש להזין את הקוד שהתקבל ב - SMS
לא קיבלת קוד? שלח שוב
התחברות לאתר
רגע, לפני התחלת הקניה - חשוב לנו לוודא שהפרטים נכונים
חברי מועדון צוברים נקודות בשווי 10% מערך הקנייה 1 נקודה = 1 ₪
הצטרפותי מהווה הסכמה לתקנון המועדון
© All rights reserved to Nimrod 2020
club-members-logo

מצטרפים למועדון הלקוחות ונהנים מהטבות בלעדיות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה